Gevolmachtigd agent

Wij zijn gevolmachtigd agent van een aantal verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor hebben we de bevoegdheid om namens verzekeraars rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent handelt de zaken af, welke doorgaans door de verzekeraar zelf worden uitgevoerd.
Wij behandelen wijzigingen, accepteren aanvragen voor verzekeringen volledig zelfstandig. Het voordeel hiervan is korte lijnen en een directe behandeling van mutaties en nieuwe aanvragen.

Klachtenprocedure

Wij doen er alles aan om de kwaliteit van onze dienstverlening aan u te waarborgen. Indien u onverhoopt niet tevreden bent over onze dienstverlening kunt u uw klacht indienen ter attentie van de klachtencoordinator van ons bedrijf. U kunt ook ons klachtenformulier invullen. Uw klacht wordt door ons in behandeling genomen, door ons kantoor voor ontvangst bevestigd, en met spoed voor u opgelost. Om deze doelstelling te bereiken werken wij met een intern klachtenprotocol. Ook zijn wij aangesloten bij het KifiD; Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Our Plans

I love halvah chocolate croissant. Croissant powder I love danish candy canes chupa chups carrot cake. Gummi bears candy icing jujubes topping powder bear claw. Cheesecake macaroon I love. Cake gingerbread muffin oat cake fruitcake chocolate pie. Lemon drops I love soufflé liquorice halvah caramels. Cake jelly beans oat cake topping dessert cotton candy cupcake sweet chocolate. Jelly-o cookie candy cookie I love lollipop sugar plum sugar plum dragée. Lemon drops gummies

  • I love lollipop pudding marshmallow I love powder biscuit.
  • Halvah gummies brownie chocolate bar powder marshmallow

Company experience

0
years of web development
0
sales in WordPress category
0
Positive reviews
0
item views per day

Protocol conflicterende belangen

Yachtrisk treedt namens een aantal verzekeringsmaatschappijen op als gevolmachtigd agent. Dit betekent dat Yachtrisk B.V. namens die verzekeringsmaatschappijen (volmachtgever) binnen afgesproken kaders risico’s accepteert, administreert en schades afhandelt. Dit doet zij exclusief ten behoeve van de relaties van Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. welke bemiddelt bij het tot stand komen van verzekeringsovereenkomsten. Het staat Datacombinatie Yacht Verzekeringen vrij ook te bemiddelen voor andere maatschappijen mocht dit in het belang zijn van verzekerden. Om redenen van efficiency verrichten medewerkers van Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. werkzaamheden, die vallen onder de verantwoordelijkheid van Yachtrisk B.V.

Wanneer is sprake van een conflicterende situatie?
Doordat medewerkers van Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. werkzaamheden verrichten voor zowel Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. als Yachtrisk B.V., kan het gebeuren dat een zogenaamde conflicterende situatie ontstaat tussen het uitvoeren van de functie bij beide bedrijven. Er kan onder andere sprake zijn van een conflicterende situatie bij:

onterecht verlengen van een verzekering,
onterecht accepteren of afwijzen van een schade,
onterecht informatie achterhouden,
onterechte acceptatie of afwijzing van een risico,
onterechte toestemming tot wijziging of beëindiging van een verzekering.
Wat is ons beleid bij een conflicterende situatie?
Op het moment dat zich een conflicterende situatie voordoet, vindt er een zorgvuldige afweging plaats.

De verantwoordelijke voor het Yachtrisk B.V. (feitelijk leider genoemd) beoordeelt de conflicterende situatie. Vervolgens beslist hij/zij in genoemde situatie. Dit gebeurt volgens een speciaal voor deze situatie gemaakte afspraken te weten het protocol.

Als het gebeurt dat er bij de behandeling van een schade over de schuldvraag tussen twee of meer klanten een conflict ontstaat, dan wordt het schadedossier geheel of gedeeltelijk verder behandeld door de betrokken volmachtgever, zijnde de maatschappij welke een volmacht heeft verleend aan Yachtrisk B.V.

Protocol conflicterende situatie
Om te zorgen dat er duidelijk is over wie de rol van bemiddelaar en wie de rol van gevolmachtigde vervult, is het volgende beleid geformuleerd:

De feitelijke leider van Yachtrisk B.V. is eindverantwoordelijke voor het volmacht beleid.
Tussen Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. en Yachtrisk B.V. zijn strikte afspraken gemaakt (procedures vastgesteld) over het accepteren en wijzigen van verzekeringen én de afhandeling van schades. In deze afspraken is duidelijk omschreven wat de processtappen en controlemomenten zijn. De feitelijke werkzaamheden die namens verzekeringsmaat-schappijen worden gedaan, worden uitsluitend geaccordeerd en/of uitgevoerd door medewerkers die voor Yachtrisk B.V. werken.
Als de afspraken niet duidelijk genoeg aangeven hoe er in bepaalde situaties gehandeld moet worden, neemt de feitelijke leider van Yachtrisk B.V. hierover een beslissing.
Van deze afspraken wordt alleen afgeweken als de feitelijk leider van Yachtrisk B.V. hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wanneer de afwijking buiten de bevoegdheden van de verleende volmacht valt, mag van de beschreven procedures worden afgeweken na schriftelijke toestemming van zowel de feitelijk leider van Yachtrisk B.V. als van de volmachtgever.
Als het gebeurt dat er bij de behandeling van een schade over de schuldvraag tussen twee of meer klanten een conflict ontstaat, dan wordt het schadedossier geheel of gedeeltelijk verder behandeld door de betrokken volmachtgever, zijnde de maatschappij welke een volmacht heeft verleend aan Yachtrisk B.V.